Privacyverklaring

1.1 PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Computer- en Elektrotechniek Service van Noort (C&ES van Noort). Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe C&ES van Noort met persoonsgegevens omgaat.

1.2 DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met C&ES van Noort. Hoe ver uw relatie met C&ES van Noort gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Wanneer u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.
Als u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van C&ES van Noort (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie) iets besteld of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.
Als u gebruik maakt van de diensten van C&ES van Noort dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten. Daarnaast heeft C&ES van Noort een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen event, deelname aan een commissie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over C&ES van Noort zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

1.3 WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Die gegevens heeft C&ES van Noort nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van een evt. factuur of nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij C&ES van Noort afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de onderneming beter kunnen invullen.

1.3.1 BEWAARTERMIJNEN

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart C&ES van Noort de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegenen zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal C&ES van Noort de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij C&ES van Noort op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

1.4 GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt C&ES van Noort geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

1.5 UITNODIGINGEN EN OVERIGE MAILINGS

Als u medewerker bent bij uw/een organisatie, deelneemt aan een activiteit van C&ES van Noort of als u informatie aanvraagt, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft C&ES van Noort de mogelijkheid om enkele mailinglijsten aan te maken rond specifieke onderwerpen waaraan wij u toe kunnen voegen op eigen verzoek, of omdat dit voortkomt uit andere activiteiten. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door u direct af te melden of contact op te nemen met ons.

1.6 VERSTREKKINGEN AAN DERDEN

C&ES van Noort verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van C&ES van Noort bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de genoemde partners op de website, de eventuele mailtoolprovider, de CRM-provider en hostingpartij).

1.7 INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

U kunt ons schriftelijk, per e-mail op de hoogte stellen, wanneer u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als u meer informatie wilt over C&ES van Noort, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.
C&ES van Noort
Tarwedreef 66
7006 KD  DOETINCHEM
M: 06-19615057
E: administratie@c-es.nl

1.8 AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. C&ES van Noort adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 27 maart 2018.